€5,00

Modelbrief verhuurder - huurprijsherziening door nieuwe omstandigheden

Beschrijving

Huidig modelbrief betreft een verzoek van de verhuurder om de huurprijs te herzien ten gevolge nieuwe omstandigheden welke ervoor zorgden dat de nieuwe huurwaarde 20% hoger ligt dan hetgeen aan huur wordt betaald.

Deze herziening kan louter worden gevraagd tussen de negende en zesde maand voorafgaand aan het verstrijken van elke driejarige periode.

De huurder en de verhuurder kunnen ook steeds onderling overeenkomen dat een herziening van de huurprijs kan gebeuren (en dus zonder de vereiste dat er stijging van huurwaarde van 20% is) doch dit zal steeds dienen te gebeuren binnen de voormelde periode. De huurder kan hier in principe niet op geldige wijze afstand van doen.

Als er geen akkoord kan worden bekomen dan kan de vordering worden ingesteld bij de vrederechter tussen de 6de en de 3de maand voor het verstrijken van de driejarige periode.

Als verhuurder zal u moeten rekening houden dat deze nieuwe omstandigheden in de rechtspraak omschreven worden als objectieve en nieuwe en omstandigheden. Sommige rechtspraak zegt ook dat deze onvoorzienbaar dienen te zijn. Met andere woorden zal bijvoorbeeld het feit dat u de huurwoning voor een gunsttarief hebt gegeven niet afdoende zijn om door de vrederechter te worden beschouwd als nieuwe omstandigheden noch louter instandhoudingswerken of onderhoudswerken. Wel zal bijvoorbeeld de opwaardering van de wijk als een aanvaardbare nieuwe omstandigheid kunnen worden beschouwd.

Wanneer de huurwaarde is gestegen voor eigen werken kan reeds een huurprijsherziening worden gevraagd wanneer er een stijging is van 10%. U vindt in onze databank hiertoe een afzonderlijke modelbrief.

Het weze ook ten slotte opgemerkt dat de nieuwe huurprijs ook geenszins evenredig dient te zijn aan de stijging van 20%. De partijen kunnen hier vrij de prijs overeenkomen en de vrederechter zal desgevallend uitspraak doen naar billijkheid.

In deze overeenkomst:

  • Gegevens beide partijen 
  • Huurprijsherziening
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp