Algemene voorwaarden

MODELOVEREENKOMSTEN

Voorafgaandelijk

De rechtsverhouding tussen de BVBA Intolaw advocaten en de cliënt wordt beheerst door onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van de cliënt worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs indien zij zouden bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van de BVBA Intolaw advocaten.

Prijs

De bestellingen worden gefactureerd op basis van de prijs die op datum van de aanvaarding vermeld staat op de website. Indien de werkelijke prijs zou afwijken van de prijs op de website zal de klant hier onmiddellijk van op de hoogte worden gebracht via email en zal in de mogelijkheid worden voorzien om nog af te zien van de aankoop.

Levering

De aangekochte modelovereenkomst (hierna “document” genoemd) zal per elektronische drager worden overgemaakt op het e-mailadres zoals doorgegeven door de cliënt. De cliënt draagt uitsluitend hiervoor de verantwoordelijkheid.

BVBA Intolaw advocaten is niet verbonden tot leveringstermijnen tenzij deze leveringstermijn uitdrukkelijk werd overeengekomen met de cliënt. Er worden geen bijkomende kosten van levering aangerekend.

De diensten van advocaten die kunnen worden aangekocht op de website binnen de termijn die wordt meegegeven met de klant via email.

Klachten

Na ontvangst van het modeldocument zal de koper onmiddellijk het desbetreffend document nazien en onder meer verifiëren de bijlage correct kan worden geopend, leesbaar is enz. Klachten omtrent de levering moeten per e-mail naar info@intolaw.be worden overgemaakt en dit onmiddellijk na ontvangst van het document. Hierin moet op gedetailleerde en limitatieve wijze de klacht moeten worden omschreven. Latere klachten worden niet meer aanvaard.

Geen verzakingsrecht

De koper beschikt niet over een verzakingsrecht.

Overmacht

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt de BVBA Intolaw advocaten van om het even welke verbintenis zonder dat de koper recht heeft op enige schadevergoeding.

Betaling

Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen betaalbaar binnen de 8 dagen na de uitgiftedatum van de factuur. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1% per maand van het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het nog verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 25,00 €. Hiernaast blijft de cliënt alle gerechtskosten welke de BVBA Intolaw advocaten gerechtigd is te vorderen bij een eventuele procedure, onverminderd verschuldigd.

Beperkingen aan het gebruiksrecht

De cliënt mag enkel persoonlijk het document gebruiken dan wel desgevallend louter ter beschikking stellen met het oog op intern gebruik van het document binnen zijn onderneming en enkel door personen welke daar werkzaam zijn.

Alle andere vormen van gebruik zijn slechts toegelaten mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van de BVBA Intolaw advocaten.

Het document, met inbegrip van de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s, en het geheel van eventueel andere elementen vervat in het Product, wordt beschermd door de intellectuele rechten van de BVBA Intolaw advocaten en/of de auteurs van de documenten.

Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

De cliënt heeft dan ook het uitdrukkelijk verbod om het document te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze overdragen.

Aansprakelijkheid

De cliënt erkent dat de BVBA Intolaw Advocaten geen enkele garantie geeft met betrekking het aangekochte document en de cliënt volledig verantwoordelijk is voor het gebruik van het document. De cliënt erkent dat het aangekochte/gedownloade document louter dient als een richtinggevend modeldocument en de cliënt de verplichting heeft om de nodige aanpassingen aan het document te verrichten welke zijn concrete situatie en/of toepasselijke wetgeving vereisen.

De BVBA Intolaw Advocaten en de auteurs van de documenten kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade welke voortvloeit uit het gebruik van het document. De cliënt draagt hier als enige het risico.

De BVBA Intolaw Advocaten en de auteurs van de documenten zijn dan ook nooit aansprakelijk voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, bedrijfschade, enz..

Indien het advies van een advocaat werd aangekocht dan wordt teruggevallen op het onderstaande.

IntoLaw Advocaten heeft via de Orde van Advocaten Balie Gent een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven bij Vanbreda Risk & Benefits (zie hoger). Indien er evenwel geen tussenkomst is van de aansprakelijkheidsverzekeraar, om welke reden ook, dan is de aansprakelijkheid van IntoLaw Advocaten en haar medewerkers beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door IntoLaw Advocaten geleverde diensten die tot het aansprakelijkheidsgeschil aanleiding gaven.

Bij de beëindiging van het dossier zullen de relevante stukken gearchiveerd worden en gedurende een periode van vijf jaar bewaard worden door IntoLaw Advocaten. Na de periode van vijf jaar behoudt IntoLaw Advocaten zich het recht voor het dossier te vernietigen.

Gedeeltelijke ongeldigheid

Ingeval één of meer bepalingen van de onderhavige voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard in uitvoering van een wet, reglement of bindende uitspraak van een bevoegde autoriteit, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

Bevoegde rechtbank en recht

Alle geschillen verbonden of ontstaan uit het gebruik van het document, alsook met het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van onderhavige verkoopsvoorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, de Ondernemingsrechtbank te Gent en het vredegerecht van het 1ste kanton uitsluitend bevoegd zijn.

 

 

POCKETLAWYER

Artikel 1: Voorwerp

Het voorwerp van deze algemene voorwaarden betreft een juridische dienstverlening, genaamd POCKETLAWYER, die wordt aangeboden door Intolaw Advocaten bv bvba, met zetel te Begijnhoflaan 408, 9000 Gent, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0833.751.22. POCKETLAWYER is een abonnementsformule waarbij afhankelijk van het type abonnement dat gekozen wordt door de abonnee, bepaalde juridische diensten verleend zullen worden door Intolaw Advocaten aan de abonnee.

 Artikel 2: Inhoud abonnement

 Intolaw biedt een juridische dienstverlening aan tegen de betaling van een vaste maandelijkse vergoeding. Er zijn verschillende types abonnementen waaruit de abonnee een keuze kan maken. De inhoud van de juridische dienstverlening wordt voor ieder specifiek abonnement omschreven in bijlage bij deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Algemene voorwaarden Intolaw Advocaten

De algemene voorwaarden van Intolaw Advocaten zullen eveneens van toepassing zijn op de verschillende Pocketlawyer-abonnementen en kunnen teruggevonden worden op de website van Intolaw (www.intolaw.be).

Artikel 4: Prijs

De abonnee zal een maandelijkse vergoeding verschuldigd zijn aan Intolaw Advocaten teneinde gebruik te kunnen maken van het Pocketlawyer-abonnement. De begroting van deze maandelijkse bijdrage zal afhankelijk zijn van het type abonnement dat gekozen wordt door de abonnee (zie bijlage bij deze algemene voorwaarden). 

Artikel 5: Duur en beëindiging

De abonnee heeft de keuze om het abonnement aan te gaan voor een periode van 1 jaar of voor een periode van 3 maanden. Het abonnement zal automatisch verlengd worden indien geen van beide partijen het abonnement schriftelijk opzegt binnen de 14 dagen voor respectievelijk het eindigen van de jaarlijkse of 3-maandelijkse periode waarin de abonnee zich op dat moment bevindt. De overeenkomst zal dan einde nemen op de eerste dag volgend op deze jaarlijkse of 3-maandelijkse periode. Als één van beide partijen één van de onder artikel 1,2,3 en 4 vermelde verplichtingen niet nakomt zal de andere partij gerechtigd zijn de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder dat er nog bedragen verschuldigd zullen zijn en de partij de die overeenkomst heeft geschonden.

Artikel 6: Nietigheid van een clausule

Eventuele nietigheid van een artikel van deze algemene voorwaarden zal niet de nietigheid van de volledige algemene voorwaarden met zich meebrengen.

Artikel 7: Wijziging van het abonnement

Geen enkele wijziging van het abonnement, zal ingeroepen kunnen worden tenzij zij het voorwerp uitmaakt van een schriftelijke melding van de abonnee die bevestigd werd door Intolaw of omgekeerd.  

Artikel 8: Geschillenbeslechting

De geschillen die ontstaan met betrekking tot het Pocketlawyer-abonnement zullen worden beheerst door het Belgisch recht. De Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Gent is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze overeenkomst voortvloeit.

 

BIJLAGE BIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN: INHOUD ABONNEMENTEN

POCKETLAWYER GO

Artikel 1: Kostprijs

De kostprijs van het abonnement bedraagt € 25,00 excl. btw per maand.

Artikel 2: Modelovereenkomsten

De abonnee zal op de website www.pocketlawyer.be meer dan 300 modelovereenkomsten gratis kunnen downloaden door gebruik te maken van een promocode die wordt aangeleverd door Intolaw Advocaten. Het aantal gratis downloads door de abonnee is beperkt tot 5 overeenkomsten per maand.

Artikel 3: Toegang tot platform COLLECT ONLINE

De abonnee zal gebruik kunnen maken van het platform COLLECT ONLINE teneinde achterstallige facturen te laten invorderen door Intolaw Advocaten. Intolaw zal hierbij op het eerste verzoek van de abonnee een account aanmaken waar de abonnee zijn verschillende dossiers kan opvolgen. De vergoedingsregeling met betrekking tot achterstallige facturen wordt geregeld in een aparte service level agreement dat op het eerste verzoek van de abonnee wordt bezorgd door Intolaw Advocaten.

Artikel 4: Call and check met een advocaat of jurist

De abonnee zal vijf maal per maand rechtstreeks telefonisch contact kunnen opnemen met een advocaat van Intolaw advocaten om zo juridisch advies in te winnen. Dit telefonisch onderhoud zal beperkt zijn tot een maximale duurtijd van 10 minuten per keer. De abonnee zal de rechtstreekse nummer ontvangen van de advocaat/jurist die verbonden is aan zijn/haar abonnement. De abonnee kan zowel tijdens als na de kantooruren contact opnemen met de  advocaat/jurist

Artikel 5: Gratis nazicht algemene voorwaarden

De abonnee zal na intekening op het abonnement Pocketlawyer GO recht hebben op een gratis audit van zijn algemene voorwaarden. Een gespecialiseerde advocaat zal hierbij de algemene voorwaarden nalezen en vervolgens in word aanduiden welke artikels/clausules niet meer up to date zijn met de huidige wetgeving. Dit artikel is enkel geldig voor abonnees die zich voor minimum 1 jaar abonneren.  

Artikel 6: Korting op uurtarief Intolaw Advocaten

In het geval dat een abonnee om juridische bijstand verzoekt van Intolaw Advocaten in een gerechtelijke procedure of voor een uitgebreid schriftelijk advies, zal de abonnee van een korting kunnen genieten van 15% op het uurtarief (€ 145,00 excl. btw) van Intolaw Advocaten. Deze korting zal telkens duidelijk vermeld worden op de bijhorende ereloonnota van Intolaw Advocaten

 

POCKETLAWYER PLUS

Artikel 1: Kostprijs

De kostprijs van het abonnement bedraagt € 75,00 excl. btw per maand.

Artikel 2: Modelovereenkomsten

De abonnee zal op de website www.pocketlawyer.be meer dan 300 modelovereenkomsten gratis kunnen downloaden door gebruik te maken van een promocode die wordt aangeleverd door Intolaw Advocaten. 

Het aantal gratis downloads door de gebruiker is beperkt tot 5 overeenkomsten per maand.

Artikel 3: Toegang tot platform COLLECT ONLINE

De abonnee zal gebruik kunnen maken van het platform COLLECT ONLINE teneinde achterstallige facturen te laten invorderen. Intolaw zal hierbij op het eerste verzoek van de abonnee een account aanmaken waar de abonnee zijn verschillende dossiers kan opvolgen. De vergoedingsregeling met betrekking tot achterstallige facturen wordt geregeld in een afzonderlijke service level agreement dat op het eerste verzoek van de abonnee wordt bezorgd door Intolaw Advocaten.

Artikel 4: Call and check met een advocaat

De abonnee zal een onbeperkt aantal maal telefonisch contact kunnen opnemen met een advocaat van Intolaw advocaten om zo juridisch advies in te winnen. Deze telefonische onderhouden zijn telkens beperkt tot maximale duurtijd van 10 minuten. De abonnee zal de rechtstreekse nummer ontvangen van de advocaat binnen Intolaw Advocaten die verbonden is aan zijn/haar abonnement. De abonnee kan zowel tijdens als na de kantooruren contact opnemen met de desbetreffende advocaat.

Artikel 5: Gratis nazicht algemene voorwaarden

De abonnee zal na intekening op het abonnement Pocketlawyer PLUS zal op eerste verzoek recht hebben op een gratis audit van zijn algemene voorwaarden. Een gespecialiseerde advocaat zal hierbij de algemene voorwaarden nalezen en vervolgens in word aanduiden welke artikels/clausules niet meer up to date zijn met de huidige wetgeving.

Artikel 6: 1 schriftelijk juridisch advies per maand

De abonnee zal iedere maand waarin het abonnement loopt recht hebben op 1 schriftelijk juridisch advies. Dit advies zal beperkt zijn tot een advies dat kan worden opgesteld binnen 2 werkuren. De beoordeling of een advies kan worden opgesteld binnen de 2 werkuren wordt door Intolaw Advocaten gedaan naar eer en geweten en zal telkens duidelijk schriftelijk gecommuniceerd worden naar de abonnee.

Artikel 7: Korting op uurtarief Intolaw Advocaten

In het geval dat een abonnee om juridische bijstand verzoekt van Intolaw Advocaten in een gerechtelijke procedure of voor een uitgebreid schriftelijk advies, zal de abonnee van een korting kunnen genieten van 25% op het uurtarief (€ 145,00 excl. btw) van Intolaw Advocaten.

Artikel 8: Vier gratis solvabiliteitsonderzoeken

De abonnee zal recht hebben op vier uitgebreide solvabiliteitsonderzoeken per jaar die worden uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder. De abonnee dient de naam en het ondernemingsnummer van de desbetreffende onderneming over te maken aan Intolaw Advocaten waarna het onderzoek zal starten. Het resultaat van het solvabiliteitsonderzoek zal vervolgens zo snel mogelijk overgemaakt worden aan de abonnee.

 

POCKETLAWYER PREMIUM

Artikel 1: Kostprijs

De kostprijs van het abonnement bedraagt € 75,00 excl. btw per maand en 2 € per werknemer.

Artikel 2: Modelovereenkomsten

De abonnee zal op de website www.pocketlawyer.be meer dan 300 modelovereenkomsten gratis kunnen downloaden door gebruik te maken van een promocode die wordt aangeleverd door Intolaw Advocaten. 

Artikel 3: Toegang tot platform COLLECT ONLINE

De abonnee zal gebruik kunnen maken van het platform COLLECT ONLINE teneinde achterstallige facturen te laten invorderen. Intolaw zal hierbij op het eerste verzoek van de abonnee een account aanmaken waar de abonnee zijn verschillende dossiers kan opvolgen. De vergoedingsregeling met betrekking tot achterstallige facturen wordt geregeld in een apart service level agreement dat op het eerste verzoek van de abonnee wordt bezorgd door Intolaw Advocaten.

Artikel 4: Call and check met een advocaat

De abonnee zal een onbeperkt aantal maal telefonisch contact kunnen opnemen met een advocaat van Intolaw advocaten om zo juridisch advies in te winnen. Deze telefonische onderhouden zijn telkens beperkt tot een duurtijd van 10 minuten. De abonnee zal de rechtstreekse nummer ontvangen van de advocaat binnen Intolaw Advocaten die verbonden is aan zijn/haar abonnement. De abonnee kan zowel tijdens als na de kantooruren contact opnemen met de desbetreffende advocaat.

Artikel 5: Gratis nazicht algemene voorwaarden

De abonnee zal na intekening op het abonnement Pocketlawyer GO zal op eerste verzoek recht hebben op een gratis audit van zijn algemene voorwaarden. Een gespecialiseerde advocaat zal hierbij de algemene voorwaarden nalezen en vervolgens in word aanduiden welke artikels/clausules niet meer up to date zijn met de huidige wetgeving.

Artikel 6: 1 schriftelijk juridisch advies per maand

De abonnee zal iedere maand waarin het abonnement loopt recht hebben op 1 schriftelijk juridisch advies. Dit advies zal beperkt zijn tot een advies dat kan worden opgesteld binnen 2 werkuren. De beoordeling of een advies kan worden opgesteld binnen de 2 werkuren wordt door Intolaw Advocaten gedaan naar eer en geweten en zal telkens duidelijk schriftelijk gecommuniceerd worden naar de abonnee.

Artikel 7: Korting op uurtarief Intolaw Advocaten

In het geval dat een abonnee om juridische bijstand verzoekt van Intolaw Advocaten in een gerechtelijke procedure of voor een uitgebreid schriftelijk advies, zal de abonnee van een korting kunnen genieten van 25% op het uurtarief (€ 145,00 excl. btw) van Intolaw Advocaten.

Artikel 8: Vier gratis solvabiliteitsonderzoeken

De abonnee zal recht hebben op vier uitgebreide solvabiliteitsonderzoeken per jaar die worden uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder. De abonnee dient de naam en het ondernemingsnummer van de desbetreffende onderneming over te maken aan INTOLAW waarna het onderzoek zal starten. Het resultaat van het solvabiliteitsonderzoek zal vervolgens zo snel mogelijk overgemaakt worden aan de abonnee.

Artikel 9:  Pocketlawyer voor de werknemers/medewerkers van de abonnee

Iedere medewerker/werknemer van de abonnee zal toegang hebben tot de volgende juridische dienstverleningen:

      -      Eén maal per maand gratis download van een modelovereenkomst via               de website www.pocketlawyer.be

      -      Eén call and check per maand (zie definitie artikel 4) met een advocaat               of jurist

      -      Korting van 25 % op het uurtarief van Intolaw Advocaten

Er wordt uitdrukkelijk benadrukt dat de werknemer/medewerker geen juridische vragen kan stellen die zouden kunnen leiden tot enig belangenconflict tussen Intolaw Advocaten en de abonnee.

 

 

close menu
Chat via WhatsApp